قیمت حبه ها​
حبه های باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی


حبه عناب و گل محمدی

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و توت


حبه عناب و توت

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و توت


حبه توت

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زردآلو


حبه عناب و زردآلو

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زرشک


حبه عناب و زرشک

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و دارچین


حبه عناب و دارچین

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی):۲۰۰۰۰

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و زنجبیل

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و کاکائو

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و شکلات

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و نارگیل

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زنجبیل


حبه خرما

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زنجبیل


حبه سنجد طرح دار

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

حبه عناب و زرشک


حبه عناب

وزن حدود ۲۳۰ تا ۲۶۰ گرم
قیمت بسته (جزئی) : ۲۳۰۰۰ / قیمت بسته(کلی): ۲۰۰۰۰

توضیحات

این مدل حبه ها (بسته بندی شده و فله) به صورت جزئی و کلی قابل سفارش است 

توجه ! برای ثبت سفارش به صورت فله باید حداقل ۲ کیلوگرم از یک طعم باشد. 

قیمت ها به صورت فله ای:

حبه عناب کیلویی ۶۸۰۰۰ ، حبه عناب با طعم های دیگر کیلویی ۷۴۰۰۰ ، حبه توت کیلویی ۷۴۰۰۰

حبه های ناناب
حبه عناب ناناب


حبه عناب

وزن حدود ۲۲۰ گرم
قیمت جزئی : ۲۰۰۰۰ / قیمت کلی: ۱۷۰۰۰

حبه عناب و توت ناناب


حبه عناب و توت

وزن حدود ۲۲۰ گرم
قیمت جزئی : ۲۰۰۰۰ / قیمت کلی: ۱۷۰۰۰

حبه توت ناناب


حبه توت

وزن حدود ۲۶۰ گرم
قیمت جزئی : ۲۳۰۰۰ / قیمت کلی: ۱۸۰۰۰

حبه زردآلو ناناب


حبه زردآلو

وزن حدود ۲۷۰ گرم
قیمت جزئی : ۲۳۰۰۰ / قیمت کلی: ۱۸۰۰۰

حبه سنجد ناناب


حبه سنجد

وزن حدود ۱۹۰ گرم
قیمت جزئی : ۲۰۰۰۰/ قیمت کلی: ۱۷۰۰۰

توضیحات

حبه های ناناب فقط به صورت بسته بندی شده قابل عرضه است و متاسفانه فله نداریم ، ثبت سفارش این مدل به صورت عمده حداقل ۵۰ تا (طعم مهم نیست) می باشد.