قیمت حبه ها​
حبه های باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی


حبه عناب و گل محمدی

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و توت


حبه عناب و توت

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و توت


حبه توت

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زردآلو


حبه عناب و زردآلو

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زرشک


حبه عناب و زرشک

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و دارچین


حبه عناب و دارچین

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی):20000

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و زنجبیل

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و کاکائو

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و شکلات

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زنجبیل


حبه عناب و نارگیل

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زنجبیل


حبه خرما

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زنجبیل


حبه سنجد طرح دار

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

حبه عناب و زرشک


حبه عناب

وزن حدود 230 تا 260 گرم
قیمت بسته (جزئی) : 23000 / قیمت بسته(کلی): 20000

توضیحات

این مدل حبه ها (بسته بندی شده و فله) به صورت جزئی و کلی قابل سفارش است 

توجه ! برای ثبت سفارش به صورت فله باید حداقل 2 کیلوگرم از یک طعم باشد. 

قیمت ها به صورت فله ای:

حبه عناب کیلویی 68000 ، حبه عناب با طعم های دیگر کیلویی 74000 ، حبه توت کیلویی 74000

حبه های ناناب
حبه عناب ناناب


حبه عناب

وزن حدود 220 گرم
قیمت جزئی : 20000 / قیمت کلی: 17000

حبه عناب و توت ناناب


حبه عناب و توت

وزن حدود 220 گرم
قیمت جزئی : 20000 / قیمت کلی: 17000

حبه توت ناناب


حبه توت

وزن حدود 260 گرم
قیمت جزئی : 23000 / قیمت کلی: 18000

حبه زردآلو ناناب


حبه زردآلو

وزن حدود 270 گرم
قیمت جزئی : 23000 / قیمت کلی: 18000

حبه سنجد ناناب


حبه سنجد

وزن حدود 190 گرم
قیمت جزئی : 20000/ قیمت کلی: 17000

توضیحات

حبه های ناناب فقط به صورت بسته بندی شده قابل عرضه است و متاسفانه فله نداریم ، ثبت سفارش این مدل به صورت عمده حداقل 50 تا (طعم مهم نیست) می باشد.