نوبابه

زرشک تازه و آبدار
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۰۵.۰۰۰ تومان ۹۰.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
خرید عناب تازه
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۶۶.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
باباکدخدا
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۸.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم