عناب

عناب درمانی
%20
%20
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۲,۵۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درهم درشت
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب اعلاء
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم