تک متغیره

حبه توت
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زردآلو
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
دستمال آشپز خانه
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
50 در 75
حوله حمام بزرگترها
%6
%6
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۷,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
100 در 200
حوله حمام بچه ها
%4
%4
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
70 در 140
حوله حمام کوچولو ها
%6
%6
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
110 در 60
حوله دست و صورت کوچولو ها
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس مله
۳۷,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
35 در 50
حوله دست و صورت بچه ها
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
50 در 50
حوله دست و صورت بزرگترا
%8
%8
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
50 در 75
حبه عناب و زنجبیل
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
هاون چوبی
%13
%13
محل تولید : بیرجند
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه سنجد ناناب
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۲,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته دلباز
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل دلباز
%5
%5
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- روستای آبیز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
آقای دلباز
آقای دلباز
زعفران سرگل سرایان
%5
%5
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران دسته سرایان
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی-سرایان
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
باباکدخدا
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زعفران دسته تربت
%9
%9
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زعفران سرگل تربت
%5
%5
محل تولید : خراسان رضوی-تربت حیدریه
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا