حوله ها

دستمال آشپز خانه
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
50 در 75
حوله حمام بزرگترها
%6
%6
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۷,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
100 در 200
حوله حمام بچه ها
%4
%4
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۹۳,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
70 در 140
حوله حمام کوچولو ها
%6
%6
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۶۳,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
110 در 60
حوله دست و صورت کوچولو ها
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس مله
۳۷,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
35 در 50
حوله دست و صورت بچه ها
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
50 در 50
حوله دست و صورت بزرگترا
%8
%8
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
50 در 75