حوله ها

دستمال آشپزخانه
%10
%10
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۶,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان
دستمال آشپز خانه
50 در 75
حوله حمام بزرگترا
%8
%8
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
حوله حمام بزرگتر ها
100 در 200
حوله حمام بچه ها
%11
%11
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۸۲,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان
حوله حمام بچه ها
70 در 140
حوله حمام کوچولو ها
%9
%9
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۵۷,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان
حوله حمام کوچولو ها
110 در 60
حوله دست و صورت کوچولو ها
%15
%15
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس مله
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت کوچولو ها
35 در 50
حوله دست و صورت بچه ها
%15
%15
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۳۱,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بچه ها
50 در 50
حوله دست و صورت بزرگترا
%11
%11
محل تولید : خوسف - کارگاه ریس ملّه
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان
حوله دست و صورت بزرگترا
50 در 75