عناب مجلسی
محل تولید : خراسان جنوبی
۸۲.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
عناب درمانی
%۲۰
%۲۰
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۵.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درهم درشت
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درشت و اعلا
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۲۹.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
tree

حبه ها (انواع حبه عناب)

حبه عناب ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه سنجد ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه توت ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زنجبیل
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زردآلو
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و نارگیل
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و شکلات باباکدخدا
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و سنجد باباکدخدا
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و کاکائو باباکدخدا
%۱۲
%۱۲
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زرشک باباکدخدا
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۳۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
پسته کله قوچی
محل تولید : خراسان رضوی - کاشمر - جعفرآباد
ناموجود
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی
محل تولید : خراسان جنوبی
۷۹.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
پسته اکبری خام
%۱۴
%۱۴
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
ناموجود
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک دونه انازی
%۱۰
%۱۰
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۵.۰۰۰ تومان ۶۸.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
tree

دانشنامه باباکدخدا