زرشک

زرشک پفکی
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زرشک دونه انازی
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم