محصولات

حبه زرشک باباکدخدا
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۳۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و کاکائو باباکدخدا
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و سنجد باباکدخدا
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و شکلات باباکدخدا
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و نارگیل
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زردآلو
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت
%7
%7
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زنجبیل
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و گل محمدی
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و زرشک
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و دارچین
%4
%4
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۲۴.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک پفکی
محل تولید : خراسان جنوبی
۷۹.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
هاون چوبی
%6
%6
محل تولید : خراسان جنوبی - بیرجند
۳۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
زرشک تازه و آبدار
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۰۵.۰۰۰ تومان ۹۰.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
خرید عناب تازه
%9
%9
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۶۶.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
حبه توت ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه زردآلو ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه سنجد ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب و توت ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
حبه عناب ناناب
محل تولید : خراسان جنوبی - کارگاه ناناب
۲۵.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
عناب مجلسی
محل تولید : خراسان جنوبی
۸۲.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
عناب درمانی
%20
%20
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۲۵.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درهم درشت
%12
%12
محل تولید : خراسان جنوبی- قائنات- چاهک
۴۰.۰۰۰ تومان ۳۵.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
عناب درشت و اعلا
محل تولید : خراسان جنوبی
۱۲۹.۰۰۰ تومان
باباکدخدا
باباکدخدا
باباکدخدا
%25
%25
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۱۸.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم
زرشک دونه انازی
%10
%10
محل تولید : خراسان جنوبی-قائنات-چاهک
۷۵.۰۰۰ تومان ۶۸.۰۰۰ تومان
ملک خانم
ملک خانم